Обществени възпитатели търси Община Казанлък

  • 237
Обществени възпитатели търси Община Казанлък

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Казанлък, на основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява 11 свободни работни места за обществени възпитатели  за 2017 година.

I.Изисквания към кандидатите:

1.Да притежават необходимата квалификация – висше образование (юрист, педагог, психолог), опит, умения и комуникативност при работа с деца.

2. Професионален опит – 2 години

3. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото.

4. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.

5. Да познават норматив натауредба, свързана с корекционно-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

6. Да имат познания за особеностите   и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

II. Характер на работата:

1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.

2. Обществения възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

III.Начин на провеждане на процедурата:

  1. Подбор по документи.
  2. Събеседване с кандидата.
  3. След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

IV. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;  (Приложение 1)
  2. Автобиография;  (Приложение 2)
  3. Копие от диплом за завършено образование;
  4. Ксерокопие на документи, удостоверяващи професионален опит;
  5. Копие на документи удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви е предимство;

V. Срок за приемане на документите: от 16.01.2017 г. до 31.01.2017 г.

VIПрием на документи :

Всеки работен ден на информационен център в община Казанлък.

Списъците  на допуснати и недопуснати кандидати във връзка  с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на общинска администрация и на електронния портал на община Казанлък.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дейностите по длъжността "обществен възпитател" се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Казанлък, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели /обн. в ДВ бр. 110/2003 г. и изм. и доп. ДВ бр.9/2009 г./.

На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.

Необходимите формуляри можете да намерите тук.

Статут на обществения възпитател

заявление

автобиография

Пресцентър на община Казанлък

 

Градски Легенди

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

прочети »
Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

прочети »
Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

прочети »

Аз-ът

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

прочети »

Снимки

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

прочети »
Kazanlak.live има и Facebook страница! Можете да я харесате, за да следите какво публикуваме :P ×