Свободните работни места в Казанлък към 25.10.2016

 • 193
Свободните работни места в Казанлък към 25.10.2016

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  КЪМ 25.10.2016 г.

 

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3

Асистент – Фитопатология, Поливно земеделие, Технология на преработване на етерично-маслените суровини

Висше – магистър – Агрономство, компютърни умения

1

Директор, производство

Висше – машиностроителни специалности, стаж по специалността, владеене на английски език, компютърни умения, шоф.книжка кат. "В"

1

Химик, физикохимия

Висше – химически специалности, компютърни умения, срочен договор

2

Химик, контрол на качеството

Висше – магистър – Химия, компютърни умения, желателно владеене на английски език

1

Микробиолог

Висше – магистър – Микробиология, компютърни умения, желателно владеене на английски език

1

Специалист, качество

Висше, средно, 1 г. предишен опит

1

Организатор, работа с клиенти

Висше – Икномика или Стопанско управление

3

Медицинска сестра

Висше – мед. сестра, мед. фелдшер, акушерка

1

Адвокатски сътрудник

Висше – Икономика или Право, владеене на английски език ниво В2, компютърни умения

1

Читалищен секретар

Висше, средно, компютърни умения, шофьорска книжка категория "В"

3

Крупие

Средно

3

Крупие

Средно, компютърни умения

3

Касиер в заведение за бързо хранене

Средно

1

Ел. монтьор

Средно специално – ел. монтьор, 3 г. стаж

2

Търговски консултант в  Мтел магазин

Висше, средно, 1 г. опит в обслужването на клиенти и продажбите

1

Управител, търговия на дребно

Висше, средно, компютърни умения, опит на подобна позиция

16

Продавач–консултант

Средно, желателно с опит по професията

2

Работник, производство на тестени изделия

Средно

1

Готвач

Средно, опит по професията

1

Помощник-готвач

Средно, документ за готвач, 1 г. стаж

5

Работник, кухня

Средно, основно

6

Работник, кухня

Средно, основно

2

Сервитьор

Средно

3

Бръснар

Средно

1

Обслужващ, погребално бюро

Основно, умения по професията

1

Социален терапевт – детегледач

Средно, шоф. книжка кат. "В", компютърни умения

2

Работник, поддръжка

Средно, опит

1

Работник, поддръжка

Средно

1

Сондьор

Основно, технически умения, шоф. книжка категория "В", работи се 4 часа на граждански договор

1

Арматурист

Средно, технически умения, работи се 4 часа

1

Работник, строителство

Средно, шоф. книжка кат. "В" 

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Основно, квалификация, 2 г. стаж

2

Настройчик, металообработващи машини с ЦПУ

Основно, 2 г. стаж

1

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно, 1 г. стаж

2

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно, 1 г. предишен опит

3

Оператор, преса за метал

Средно, технически умения

2

Контрольор, качество

Средно – студена обработка, стаж по специалността, шоф. книжка кат. "В"

26

Монтажник, изделия от метал

Средно

1

Монтажник, изделия от метал

Средно

5

Монтажник, електрооборудване

Средно техническо

20

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно, технически умения

1

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Средно техническо,  шоф. книжка кат. "В"

28

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

Средно, технически умения

38

Шлайфист

Средно, технически умения

27

Шлосер

Основно

5

Шлосер–монтьор

Средно, технически умения

36

Фрезист

Средно, основно

1

Стругар / на ЦПУ/

Средно

24

Стругар 

Средно, проф. квалификация, 1 г. стаж

2

Полировач, метал

Средно, основно, 2г. стаж

1

Заварчик

Основно

1

Заварчик /аргон и електродъгово/

Средно, правоспособност, 1-2 г. стаж

3

Работник, сглобяване на детайли

Средно, правоспособност, шоф. книжка кат."В"

35

Обслужващ, бензиностанция

Основно, начално

8

Кондуктор

Средно

4

Автомонтьор / и Председател на комисия за годишни технически прегледи/

Средно

1

Автомонтьор

Висше, средно техническо образование – всички специалности от област "Транспорт", 3 г. стаж по специалността, шоф. книжка категория "В"

2

Монтьор на МПС

Средно, опит по професията

1

Шофьор, специализиран тежкотоварен автомобил

Средно – автомонтьор, 3 г. стаж

3

Шофьор, товарен автомобил (международни превози) 

Основно, шоф. книжка кат. "С"

2

Шофьор, разносна търговия

Средно, шоф. книжка категория "С+Е"

4

Тракторист

Средно, шоф. книжка кат. "С"

2

Мияч, МПС

Основно, кат. "В" и "Ткт", 1 г. стаж

2

Техник-механик, предачно производство

Основно

1

Машинен оператор, изпридане на конци и прежди

Средно професионално

5

Секционен майстор

Основно

2

Тъкач

Средно, технически умения

1

Машинен оператор, шиене на облекла

Основно

6

Шивач

Средно, основно

10

Гладач

Средно, 1 година стаж по професията

32

Машинен оператор, кроене

Средно, основно, 6 месеца опит

25

Пакетировач

Средно, основно, опит

10

Дърводелец, мебелист

Средно, основно, опит

1

Работник, строителство

Основно

1

Общ работник, строителство

Основно, технически умения

3

Огняр

Средно, основно

3

Огняр

Основно

4

Общ работник, строителство

Средно

2

Общ работник

Средно, квалификация за огняр, работи се 4 часа

1

Работник зареждане на рафтове

Средно, квалификация за огняр, 1 г. стаж

2

Чистач/хигиенист

Средно, срочен договор по проект, кандидатите да са на възраст до 28 г. включително

 

 

 

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по география и икономика /и часове по история/ на непълно работно време

Висше – География

1

Психолог, училищен

Висше – Психология, работи се 4 часа

1

Учител по немски език – лекторски

Висше – учител по немски език

1

Учител по биология, здравно образование, химия, опазване на околната среда и човекът и природата – часове

Висше – Химия и Биология

 

ФИЛИАЛИ ДБТ – КАЗАНЛЪК

 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Хладилен техник

Средно – хладилен техник, компютърни умения

1

Електромонтьор

Средно – ел. техник

1

Монтажник, електронни елементи

Средно – електротехника или електроника, компютърни умения

За вас работодатели

 

Дирекция "Бюро по труда"– Казанлък провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция "Бюро по труда"– Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 33 857 лв.;
 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 143 лв.;
 • безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 574 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 690 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 714 лв.;
 • за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 530 лв.;
 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 4 882 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 787 лв.;
 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 432 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7 685 лв.;
 • безработни лица, изтърпели наказание "лишаване от свобода" (чл. 55 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 234 лв.;
 • безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 695 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 2 920 лв.;
 • за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 1 992 лв.;
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 2 235 лв.;

 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 3009 лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък, както и на тел. 0431/64048

 

Градски Легенди

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

прочети »
Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

прочети »
Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

прочети »

Аз-ът

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

прочети »

Снимки

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

прочети »
Kazanlak.live има и Facebook страница! Можете да я харесате, за да следите какво публикуваме :P ×