По правилата ли провежда Община Казанлък конкурсите за директори? Христо Генев задава въпроси.

 • 786
По правилата ли провежда Община Казанлък конкурсите за директори? Христо Генев задава въпроси.

Христо Генев е казанлъшки художник, директор на Художествена галерия – Казанлък от 2001г. Генев е автор на храмови икони и фасадната мозайка на болничния параклис "Света Анна" в Казанлък, църквата "Свети Николай Чудотворец" в Ст. Загора, храмовата мозайка на "Свети Димитър" в Ст. Загора и храм "Успение на Света Богородица" в Казанлък. Генев има множество самостоятелни изложби. Една от последните е през 2019г. под наименованието "РазЛичен", състояла се в Ямбол, Бургас, Казанлък и в навечерието на Възкресение Христово във Велико Търново. В нея авторът показва пластики и монохромни фотографии, снимани от самия него. Скулптурите в изложбата са плод на работата му с дърво през последните десетилетия.

 

Кой и къде извърши преброяването и сборуването на резултата?

 

На 15 юни 2020г. със заповед на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова се обявяват три конкурса за директори на общински културни институти – Общински театър "Любомир Кабакчиев" – Казанлък, Литературно-художествен музей "Чудомир" и Художествена Галерия – Казанлък. Провеждането на конкурсите е насрочено за 12 август 2020г. Кандидати за директор на галерията са трима, като единият от тях е именно Христо Генев. Председател на конкурсната комисия е Сребра Касева – началник Кабинет на Кмета. След провеждането му обаче конкурсът е анулиран, с посочена причина "заседанието на комисията е проведено при липса на член на комисията, а именно – директор на национален или регионален музей, според чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство". Самият член гласи:

 

Чл. 28 (6) Правоотношенията с директорите на музеи по ал. 5 възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът за директор на държавен музей към Министерството на културата се провежда по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, а за общинските и регионалните музеи – от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.

 

По закон комисията трябва да бъде седем членна, но Генев защитава своята концепция пред десет души. Според Генев, обаче, това съвсем не е единствената нередност.

 

Все някой трябва да спре своеволията

 

Христо Генев пише две писма до кмета на Община Казанлък Галина Стоянова. В едното изисква по закона за достъп до обществена информация, като пряко заинтересовано лице, да му бъде предоставена документацията от проведения конкурс. Второто писмо е отворено, в което задава 14 въпроса. Отговор и на двете писма не получава. (Писмата са прикачени в галерията долу)

 

В отвореното писмо Генев пише:

Уважаема, Госпожо Стоянова, 

дами и господа,

братя и сестри,

 

В най-мракобесните години на тоталитаризма полският католически свещеник Йежи Попиелушко проповядваше от амвона: "Братя и сестри, не обременявайте душите си с чужди грехове, като ги отминавате с мълчание". И понеже имам достатъчно лични грехове, не желая да нося товара на чуждите.

Пиша това, не за да запазя работата, която обичам. 

Пиша, защото все някой трябва да освети мрака. Все някой трябва да спре своеволията, беззаконията, лицемерието, демагогията, властовия натиск и административния произвол, които деморализират обществото и развращават моралните му ценности. 

Пиша, защото ТО, като Ваш работодател, трябва да знае истината

Само напомням – Вие сте служител, а не господар. 

Затова имам нахалната дързост да питам. 

Защо аз ли?

Кой друг, ако не аз? 

Питам:

 1. Защо в Обявлението на конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък, в изискванията за професионално направление се допускат кандидати с магистърска степен специалност "Филология" и "Администрация и управление"? Чл. 28 ал. 5 от ЗКН изисква: "директор на държавен, регионален или общински музей може да бъде лице с висше образование и квалификационна степен магистър по специалности от съответното професионално направление на музея".
 2. Защо не са обявени поименно членовете на комисията за разглеждане на документи и допускане на кандидатите до конкурсна процедура?
 3. Защо до участие в конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък бяха допуснати хора в явен конфликт на интереси, в качеството им на собственици на частни галерии? Чл. 38 ал. 3 от ЗКН: "Лицата по ал. 1 (директорите на национални, регионални и общински музеи) нямат право да извършват търговска дейност с културни ценности от тематичния обхват на музея".
 4. Защо на кандидатите, при събеседването, не беше представена конкурсната комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък?
 5. Защо резултатът от решението на комисията не ми беше съобщен в законово регламентирания срок?
 6. Защо в Съобщението за "анулиране" не са посочени резултатите и класирането на кандидатите от протокола на комисията?
 7. Защо в конкурсната комисия няма нито един директор на Национален художествен музей? Галериите са специализирани художествени музеи ( § 1. от допълнителните разпоредби на ЗКН).
 8. В Съобщението като мотив за "анулиране" на конкурса е посочен "липса на член от комисията, а именно – директор на национален или регионален музей, според чл. 28 ал. 6 от ЗКН". Какво означава "липса": – не се явил; – не е включен в състава на комисията? Защо се състоя представянето на концепциите и събеседването при липса на някой от членовете на комисията? Кой е отговорен, ако не е включен в състава на комисията, и какви санкции ще понесе? 
 9. Защо Заповедта за обявяване на конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък съвсем логично е подписана от Кмета на Община Казанлък, а Съобщението за "анулирането" – от председателя на конкурсната комисия? Да анулира заповед може единствено органът, който я  издава или по-висшестоящ орган. Правомощията на председателя на комисията спират до предаването на Протокола с оценките и класирането на кандидатите, на Кмета на Общината (по Вашите Правила).
 10. Защо председателят на конкурсната комисия си позволява непосредствено преди попълването на оценъчните карти (Приложение №1) от комисията да внушава мнение и да оказва давление, с твърдения като: "Ние от Общината предпочитаме да работим с..."; "Той е необщителен, неразбираем, елитарен..."?
 11. Защо сборуването на резултатите от всички оценъчни карти (Приложение №1) не е извършено от техническия сътрудник в присъствието на цялата конкурсна комисия? Кой и къде извърши преброяването и сборуването на резултата?
 12. Защо в конкурсната комисия с право на глас са включени представители на синдикатите?
 13. Защо в конкурсната комисия е включен Заместник председателят на СБХ – Казанлък (сдружение с нестопанска цел)?
 14. Защо заповедта на Кмета на Община Казанлък обявява конкурс за директор на Общинска художествена галерия – Казанлък? Галерията е учредена, с Решение на Общински съвет – Казанлък №167 от 03. 11. 2000 г., като общински културен институт – Художествена галерия – Казанлък.

 

Многоужаваема, Госпожо Стоянова, тези въпроси тежат във въздуха със "страшна сила". Те ще нахлуват вероломно в съня Ви, ще ускоряват пулса Ви, ще променят цвета на кръвта Ви, ще крещят в съзнанието Ви. 

Защото това е писъкът на съвестта, а съвестта човешка е Божието проявление в нас. 

Все още имате възможност за достоен "отговор"! Но, нямате време! Негово Величество суверенът чака!

Аз не осъждам, защото правото да съди има само Един. Аз само питам – осветлявам, за да пребъде светлината!

Отец Йежи Попиелушко плати за своите думи с главата си. И аз съм готов за "цената"! 

 

Да бъде волята Божия!"

 

Най-интригуващ от всички въпроси е този за преброяването и сборуването на резултата. Въпрос, на който Христо Генев не получава отговор. Въпрос, който така без отговор би заинтригувал не само културната общност и гражданското общество на местно ниво в Казанлък, но и на национално, имайки предвид значимостта на галерията, като най-старата в България.

 

Градски Легенди

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

Казанлъчанинът с родопско сърце – за фолклора и първия си албум

прочети »
Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

Иван Хаджиенов – човекът, който не забравя родния Казанлък

прочети »
Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

Марин Бакърджиев и неговата нова социална мрежа Събранието

прочети »

Аз-ът

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

Как това, което пишем, да изглежда по-професионално

прочети »

Снимки

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

Галерия – ПГ "Иван Хаджиенов" отбеляза Патронния си празник

прочети »
Kazanlak.live има и Facebook страница! Можете да я харесате, за да следите какво публикуваме :P ×